Loading...

Naujienos

Paramos fondo „Dabar“ 2016 m. veiklos ataskaita – 34 tūkst. eurų paramos, nauja rėmimo  ir turto valdymo strategija, pasirinktas strateginis paramos projektas

Pertvarkytas Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ paskelbė 2016 m. veiklos metinį pranešimą, kuris publikuojamas www.fondasdabar.lt. 2016 m. Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ iš esmės pertvarkė paramos ir turto valdymo strategiją. Nuspręsta, kad fondas sieks reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje, o strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis. Siekdamas efektyvumo ir atvirumo, fondas suformavo naują turto valdymo strategiją, grindžiamą kapitalo apsaugojimu, efektyvumu ir visuomenine nauda bei užtikrinančią veiklos skaidrumą. 2016 m. fondas suteikė paramos už 34 tūkst. eurų, ir pradėjo remti strateginį projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“, kuriam per trejus metus numatoma skirti 713 tūkst. eurų paramos.

Fondo biudžetas – 13,6 mln. eurų

Fonde bei jo valdomose dukterinėse įmonėse 2016 m. pabaigoje buvo sukaupta 13,6 mln. eurų, kurių dalis yra investuota į nekilnojamąjį turtą, kita dalis – į mažos kredito rizikos vertybinius popierius, piniginės lėšos laikomos aukštus reitingus turinčiuose bankuose.

„2016 metai fondui buvo virsmo, pokyčių ir aktyvios veiklos metai. 2015 m. išleistoje „VP baltojoje knygoje“ fondo dalininkai Nerijus Numavičius ir „Vilniaus prekyba“ įsipareigojo iš pagrindų pertvarkyti veiklą ir užtikrinti fondo veiklos skaidrumą ir viešumą. Fondui buvo iškelti du tikslai – suformuoti naują turto valdymo strategiją, kuri leistų atstatyti fondo valdomo kapitalo vertę ir suformuoti aiškią rėmimo strategiją, kad fondas galėtų daugiau dėmesio skirti „meškerės, o ne žuvies“ principu įgyvendinamiems projektams mokslo, švietimo ir socialiai pažeistų grupių integracijos srityse. Manome, kad pernai padėjome tinkamą pagrindą tvariai fondo veiklai, dabar esminis mūsų tikslas – įgyvendinti pasirinktą strategiją ir kurti ilgalaikę pridėtinę vertę srityse, kuriose skirsime paramą“, – sako fondo direktorė Elena Aleknavičienė.

Sieks didesnės grąžos

Paramos projektai finansuojami iš investicinės grąžos – tokiu būdu sukuriamos sąlygos ilgalaikei ir nenutrūkstamai fondo veiklai. Fondo dalininkai siekia, kad fondas nuolatos pasipildytų NT nuomos pajamomis, taip pat iš investicijų į mažos rizikos vertybinius popierius gaunamomis pajamomis. Nuspręsta, kad fondo finansavimo strategija bus nuolatos peržiūrima atsižvelgiant į situaciją rinkoje ir bus renkamasi investuoti į tokį turtą, kuris gali užtikrinti saugią grąžą.

Nuo 2016 m. rugpjūčio 1 d. trejų metų kadencijai buvo paskirti nauji Valdybos nariai – fondo direktorė UAB „Vilniaus prekyba“ Audito vadovė Elena Aleknavičienė, UAB „Vilniaus prekyba“ direktorė Raimonda Kižienė ir N. Numavičiaus šeimos biuro UAB „Talka LT“ vadovė Jolanta Bivainytė.

Paaiškėjo pirmieji Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ remiamo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyviai

Paaiškėjo pirmieji Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ remiamo projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ dalyviai. Nuo rugsėjo į pokyčių programą įsitrauks 14 mokyklų iš visos Lietuvos ir 15 juose dirbsiančių „Renkuosi mokyti!“ mokytojų. Sutelkus visą mokyklos bendruomenę, bus stiprinama mokinių mokymosi motyvacija, kuriama saugi ir pozityvi emocinė mokyklos aplinka bei skatinama mokyklos vadovų lyderystė. Pirmieji projekto dalyviai visuomenei pristatyti antradienį, birželio 13 d., vykusiame atidarymo renginyje Kotrynos bažnyčioje Vilniuje.

Paraiškas dalyvauti projekte pateikė daugiau kaip 50 mokyklų. Pirmenybė teikta regioninėms, tautinių mažumų mokykloms, susiduriančioms su dar didesniais iššūkiais. Tarp projekto dalyvių – mokyklos iš Viduklės, Šilalės, Raseinių, Jonavos, Rudaminos, Baltosios Vokės, Šiaulių, Panevėžio, Kauno ir Vilniaus.

„Susidomėjimas projektu rodo, kad Lietuvos mokyklos supranta pokyčių reikalingumą ir yra atviros jiems. Iš kitų švietimo iniciatyvų išsiskiriame tuo, kad siekiame tvarių, pamatuojamų rezultatų bei apimame elementus, kurie, tikėtina, gali labiausiai paskatinti pažangą mokykloje”, – teigia Eglė Pranckūnienė, projektą įgyvendinančio Mokyklų tobulinimo centro steigėja.
Pasak Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ direktorės Elenos Aleknavičienės, jau daugiau kaip pusmetį vykstantis bendradarbiavimas su „Renkuosi mokyti-mokyklų kaitai!“ komanda teikia daug vilčių, kad išplėsta ir programa bei sustiprėjusi ją įgyvendinanti pokyčių komanda reikšmingai prisidės prie šalies mokyklų atsinaujinimo, kuriuos galėtų pajusti ir mokiniai, ir mokyklų bendruomenės. „Reiškiu jums pagarbą, nes tikiu, kad jus visus jungia tam tikros vertybės ir nuostatos, kurios sutampa su šios programos idėja. Nes mūsų programa siekia pokyčių, o pokytis lengvai neateina. Bus sunkių momentų ir tik jūsų aiškios nuostatos dėl ko dalyvaujate šiame projekte padės tuos sunkius momentus įveikti“, – programos dalyviams linkėjo E. Aleknavičienė.

Projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!” tikslas – sutelkti projekte dalyvaujančias Lietuvos mokyklas bendram darbui, kad kiekvienas mokinys patirtų mokymosi sėkmę ir būtų savo mokyklos bei šalies kūrėjas. Planuojama, kad per dvejus metus projekte dalyvaujančiose mokyklose kursis pozityvi, atvira bei saugi emocinė aplinka, padedanti visiems mokiniams susitelkti į mokymąsi ir siekti nuolatinės pažangos. Tikimasi, kad atsinaujinusi mokytojų bendruomenė sutelktai dirbs dėl kiekvieno mokinio mokymosi pažangos, o visa veikla, vadovaujama sumanių lyderių, bus kryptinga ir efektyvi, įtraukianti visą bendruomenę.
Įgyvendinant projektą remiamasi įtraukiojo ugdymo samprata, išbandyta ir pasiteisinusia programos „Renkuosi mokyti!“ patirtimi, išplečiant programos poveikį visai dalyvaujančios mokyklos bendruomenei. Kiekvienoje projekto mokykloje 2-jus metus dirbs programos „Renkuosi mokyti!” mokytojas, bus įgyvendinama inovatyvi profesinio tobulinimosi bei konsultavimo programa mokytojams, vadovams bei visai bendruomenei, atliekamas kompleksiškas pažangos tyrimas, o tai padės mokyklai įgyventi pokyčio projektą, įgalinantį ją sparčiau judėti visuotinio įtraukiojo ugdymo link ir skleisti savo praktiką kitoms mokykloms.

„Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ projektas yra ilgalaikis daugiau nei 3 metų projektas, kuriam didžiąją dalį finansavimo skiria Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“. Planuojamas projekto biudžetas – 848 tūkst. EUR, iš jų 713 tūkst. EUR bus finansuos paramos fondas. Projekto iniciavimą paskatino įsisenėjusios mokyklų problemos: individualizuoto mokymo stoka, blogėjantis mokinių pasiekimų lygis bei jų pasitenkinimas pačia mokykla, žema mokytojo profesijos reputacija. Planuojama, kad projekte „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“ iš viso dalyvaus 30 šalies mokyklų.

Ilgalaikis strateginis Vilniaus prekybos paramos fondo „Dabar“ tikslas – reikšmingai prisidėti prie spartesnio švietimo gerinimo Lietuvoje. Strateginė fondo paramos kryptis – parama iniciatyvoms, padedančioms užtikrinti visaapimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą, kurias įgyvendinus būtų pasiektas ilgalaikis teigiamas pokytis.

2016 m. nuosekliai įgyvendindamas savo pasisakytą rėmimo strategiją Vilniaus prekybos paramos fondas „Dabar“ pasirašė bendradarbiavimo sutartį su VŠĮ „Mokyklų tobulinimo centras“ dėl bendro projekto „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai!“ vykdymo.

Renkuosi mokytis

Viešoji įstaiga „Mokyklų tobulino centras“ (MTC), devintus metus įgyvendinanti jaunųjų mokytojų pritraukimo programą „Renkuosi mokyti“, pradeda naują projektą „Renkuosi mokyti – mokyklų kaitai“.  Skaityti plačiau

Užveriama „Spindulio“ istorija: startuoja iš pagrindų atnaujintas „Vilniaus prekybos paramos fondas DABAR“

Pranešimas žiniasklaidai
2017 m. sausio 5 d.

Tesėdami viešai išsakytą pažadą pertvarkyti ir užtikrinti skaidrią labdaros ir paramos fondo „Vilties spindulys“ veiklą, fondo dalininkai UAB „Vilniaus prekyba“ ir Nerijus Numavičius iš pagrindų pakeitė ir atnaujino fondo veiklą. Keičiasi ir fondo pavadinimas – „Vilties spindulį“ (iki 2003 m. – „Spindulys“), keičia „Vilniaus prekybos paramos fondas DABAR“.

Skaityti plačiau